Điểm nổi bật về tính bền vững

Các cuộc điều tra trong chúng tôi Company Karma Báo cáo 2022 đã công bố rằng Phạm vi 3 chịu trách nhiệm cho phần phát thải chính nằm trong Phạm vi 3 với tấn CO2e tương đương = 132.782 (99,3%). Nguyên nhân chủ yếu là do hàng bán và hàng mua.

Lượng phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) chiếm 664 (0,5%) tấn CO2e và lượng phát thải gián tiếp từ năng lượng cung cấp (Phạm vi 2) là 284 (0.2%) tấn CO2e. Tổng tấn CO2e vào năm 2022 lên tới 133.730.

 

Company Karma Report
Company Karma Report

Đọc báo cáo