Điểm nổi bật về tính bền vững

Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng phạm vi 3 chịu trách nhiệm cho phần phát thải chính với tCO2e = 127.111 (99,43%).
Điều này chủ yếu là do sản phẩm được bán và mua vào. Lượng phát thải trực tiếp (phạm vi 1) chiếm tCO2e = 444 (0,35%) và lượng phát thải gián tiếp từ năng lượng được cung cấp (phạm vi 2) là tCO2e = 285 (0,22%).
Tổng tấn CO2e năm 2023 = 127.840.

 

 

Company Karma Report
Company Karma Report

Đọc báo cáo