Company Karma Báo cáo

Báo cáo này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan cân bằng về SANOVO TECHNOLOGY GROUPcác mục tiêu tổng thể về giảm thiểu CO2, phát thải CO2 theo phạm vi 1, 2 và 3 của Nghị định thư về Khí nhà kính (GHG), và hơn nữa là các sáng kiến ​​nghiệp vụ và nơi làm việc. Tất cả các SANOVO TECHNOLOGY GROUP'S khu vực tập trung đều liên quan đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs).

SANOVO TECHNOLOGY GROUP coi năm 2021 là năm cơ sở cho tất cả các mục tiêu và là năm mà chúng tôi đã bắt đầu các phép đo liên quan đến Nghị định thư KNK. Đây là một quá trình học tập nội bộ, nơi chúng tôi cố gắng tuân theo quy trình một cách chính xác nhất có thể và các con số trong báo cáo do đó không chính xác 100%. Mục đích của chúng tôi là có thể tính được Tài khoản Xanh vào năm 2023.

Các tham số được sử dụng để tính toán các hệ số phát thải trong phạm vi 1, 2 và 3 (Giao thức GHG) ở các trang sau lấy từ Hệ số phát thải la bàn khí hậu 2020 (Klima Kompasset Emissions Faktorer 2020). Chúng tôi đã sử dụng các tính toán giống nhau cho tất cả các đơn vị bất kể chúng được đặt ở Đan Mạch, Hà Lan hay Ý.

Xem các lĩnh vực trọng tâm của chúng tôi tại đây

Báo cáo
SANOVO Report

Đọc về sự cống hiến của chúng tôi đối với Company Karma trong Company Karma Báo cáo về những thành tựu đạt được từ năm 2023.

202220212020 Báo cáo

(Tìm tất cả các báo cáo trước đây trên trang web của THORNICO tại đây)

Chuyển đến báo cáo năm 2023
Báo cáo THORNICO

Chúng tôi là một phần của THORNICO hàng năm Company Karma báo cáo. Đọc về những thành tựu nghiệp năm 2022 của toàn bộ tập đoàn THORNICO.

(Tìm tất cả các báo cáo trước đây trên trang web của THORNICO tại đây)

Chuyển đến báo cáo năm 2023