Chúng tôi cam kết tuân thủ Code of Conduct các chính sách bao trùm về nhân quyền, lao động, môi trường, chống tham nhũng và Bảo vệ dữ liệu chung, để ngăn chặn bất kỳ vi phạm nào và đảm bảo rằng chính sách được thực hiện đúng và được tất cả nhân viên, bao gồm cả quản lý và giám đốc đáp ứng đầy đủ.

Của chúng tôi Code of Conduct xuất phát từ các khai báo sau:

  • Tuyên ngôn thế giới về quyền con người của Liên hợp quốc (1948)
  • Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc và các hoạt động tiếp theo (Hội nghị lao động quốc tế, ngày 18 tháng 1998 năm XNUMX)
  • Chương trình nghị sự 21 (UNCED Rio 1992)
  • Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (Nghị quyết của Đại hội đồng 58/4 ngày 31 tháng 2003 năm XNUMX)

 

Sản phẩm Code of Conduct được chia thành ba lĩnh vực trọng tâm chính.

Con người

Con người

Tìm hiểu thêm

Globe

Globe

Tìm hiểu thêm

Nên kinh tê

Nên kinh tê

Tìm hiểu thêm