จุดเด่นด้านความยั่งยืน

การสืบสวนพบว่าขอบเขตที่ 3 รับผิดชอบส่วนหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย tCO2e = 127.111 (99,43%)
สาเหตุหลักมาจากผลิตภัณฑ์ที่ขายและซื้อสินค้า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (ขอบเขต 1) คิดเป็น tCO2e = 444 (0,35%) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากพลังงานที่จัดหา (ขอบเขต 2) คือ tCO2e = 285 (0,22%)
ตัน CO2e ทั้งหมดในปี 2023 = 127.840

 

 

Company Karma การรับรอง
Company Karma การรับรอง

อ่านรายงาน