Kami komited untuk mematuhi kami Code of Conduct dasar inklusif berkenaan hak asasi manusia, buruh, alam sekitar, antirasuah dan Perlindungan Data Am, untuk mengelakkan sebarang pelanggaran dan untuk memastikan bahawa dasar itu dilaksanakan dengan betul dan dipenuhi sepenuhnya oleh semua pekerja, termasuk pengurus dan pengarah.

Kami Code of Conduct terhasil daripada pengisytiharan berikut:

  • Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (1948)
  • Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Asas di Tempat Kerja dan Susulannya (Persidangan Buruh Antarabangsa, 18 Jun 1998)
  • Agenda 21 (UNCED Rio 1992)
  • Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Menentang Rasuah (resolusi Perhimpunan Agung 58/4 31 Oktober 2003)

 

. Code of Conduct dibahagikan kepada tiga bidang tumpuan utama.

Manusia

Manusia

Maklumat Lanjut

Globe

Globe

Maklumat Lanjut

NCER

NCER

Maklumat Lanjut